گاهی علاوه بر غم دل شکستگی،

خواری سر شکستگی نیز به آدمی اضافه می شود.میم.شین

شهریور۹۶