محبوب من!

نمی دانم تقصیر چشمهایم بود یا زیبایی تو؟

.

.

.

.

اصلا چشمهای من یا چشمهای تو؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

البته که

، قلب ضعیفم مقصر بود!میم شین

شهریور نود و شش