وقتی می خواهم تو را ببینم،
دیگر هیچ چیز را نمی بینم!
فروردین 96