شخصا معتقدم اگر فردی متمایل به فهم مطلبی نباشد و به عبارت دیگر در فهمیدن مقاومت کند،

با تمام علم و دانشت نمی توانی چیزی را به او ثابت کنی! حتی اگر علامه ی دهر باشی.
.... بعضی مغزها با سیمان پر شده اند...


میم.شین

شهریور۹۶