همه چیز را بردی،

اما سیگارت ماند و یک مشت گره کرده،

دندانهای زرد و به هم ساییده،


هر روز،

هفت نخ،

"مارلبرو" دلسوز تر از تو با من می سوزد!

میم.شین

شبهای سرد اسفند