به گمانم "کر،بو"شده ام!

نه بوی دود می فهمم،

نه بوی عود،

نه بوی سیب،

نه بوی نارنج و 

نه حتی عطر نان گرم...

آری من کر،بو شده ام!


از چند شب پیش،هر لحظه و هر جا تنها عطر"جیمی چو" به مشامم می رسد!

درست از وقتی که گرمای گردن تو را لمس کردم....
میم.شین

پاییز طلایی ۹۶