محبوب من!

نمی دانم تقصیر چشمهایم بود یا زیبایی تو؟

.

.

.

.

.

.

.

.

.

مقصر شاید، قلب ضعیفم بود!میم شین

شهریور نود و شش