گاهی خیلی ها هستند که حرفهای حسابی می زنند،از آن حرف های خلیی خوب و پر معنی اما نمی دانم،

واقعا نمی دانم 

چرا آدم رغبت نمی کند به حرفهایشان گوش کند،اندک افرادی هم هستند که دری وری زیاد می گویند،

اما،آدم را به شوق می آورند! شوقی که باعث می شود در ظاهر ،ساعت ها پای حرفهایشان بنشینی، در باطن اما،فقط نگاهشان کنی و لذت ببری،شاید اصلا لازم نیست گوشهایت بشنوند،حرفهایشان با چشمها به عمق جانت تزریق می شود!


میم.شین         تیرماه