کاش،

گاهی فقط یک درصد،فقط یک درصد احتمال بدهیم،باورها و تفکرات ما اشتباه است و

فقط یک درصد،فقط یک درصد احتمال دارد،

طرف مقابل درست بگوید!

میم.شین

پایان پاییز طلایی96