یک دانشجوی ساده هستم و قبل از آن یک شهروند که سعی می کند درباره هر مساله ای که به ذهنش خطور می کند بنویسد و اینطور نظراتش را به اشتراک بگذارد و شاید از این تبادلات چیزی بیاموزد....
قبل از هر چیز اعتراف می کنم هیچ چیز نمیدانم و در هیچ کدام از این مسائل تخصصی ندارم!