باورکن

"غروب جمعه"،

گاهی

همین

"نیمه شب"

است........

میم.شین

فروردین نودوهفت