به شخصه برام سوال برانگیز و جالبه که مردم حاضرند به خاطر مسائل مختلفی از قبیل مد،سرگرمی،کلاس و یاباورهای غلط و فریب خوردگی از تبلیغات دروغین،و به اسم کسب آرامش و آسایش و دوری از استرس، اسپینر بخرندو هرجایی استفاده کنند. اما همانها فراموش می کنند و یا توجهی نمی کنند و یا حتی ممکن است خجالت بکشند که تسبیح دستشان بگیرند و ذکر بگویند و اینگونه از استرس به آرامش واقعی پناه ببرند!


الا بذکر الله تطمئن القلوب... 

میم.شین مرداد96