قانون مند کردن موتور سوارهااخیرا شنیدم قرار است موتور سوارها هم مشمول طرح ترافیک شوند!

با احترام به همه ی اقشار،اما با جرئت می گویم: در این کشور اگر بتوانند موتور سواران را ملزم به اجرای قانون کنند،یعنی یک گام اساسی در راستای اجرای قوانین در سطح کشور برداشته شده است!!!
میم شین.مرداد ۹۶