تقریبا می تونم بگم وقتی دو نفر خیلی باهم صمیمی می شن امکان نداره بعدها بتونن به رابطه ی عادی برگردند