گاهی در تاریکی،دل به قدری روشن می شود 

که روشنایی بیرون،تاریکی و وحشت آور است!
میم.شین                               تیرماه