به نظر من بهترین اشخاص تو زندگی هر کس،آنهایی هستند که هر چقدر مشغله داشته باشند باز هم،همیشه برایت وقت می گذارند.در واقع آنها کسانی هستند که کافیست بفهمند بهشان نیاز داری،،آنوقت همه ی مشغله هایشان را رها می کنند و تو، تمام مشغله هایشان می شوی!


میم شین

اسفند 95