وقتی طبق آمار رسمی هجده ارگان رسمی مملکت مسئولیت رفع آلودگی هوا و مشکلات ناشی از آنرا بر عهده دارند،

یعنی اوج بروکراسی و ایجاد فرصت برای تقصیر به گردن دیگری انداختن و هر روز هوای کثیف تر و آلوده تر و هر روز مرگ نزدیک تر...م ی م ش ی ن     بهمن 95