هر وقت عطر نان گرم به مشامم می خورد

بی اختیار یاد عرق های شرم کسانی می افتم 

که نمی توانند لحظه ای چشم روی هم بگذارند تا کودکانشان

لحظاتی را نرم بخوابند


میم شین