ضد گلوله ام! 

اما نه در مقابل خودی ها،

فقط آن ها می دانند قلبم را چگونه هدف بگیرند!میم شین