به نام خدا

 

 درباره ی برنامه دید در شب به صراحت باید گفت:"رشیدپور فرزند لوس سیما است و حرفی برای گفتن ندارد"

وقتی برنامه را دیدم هرچه از صحبتهای میهمانان لذت بردم همان مقدارهم اجرای رشیدپور آزارم می داد!

به نظرم میهمانان شأن اجتماعی خود را با حضور در این برنامه ی زرد پایین آوردند چرا که او هنری جز ستایش هم پیمانانش و تخریب مخالفانش ندارد.

 کافی است کمی دقت کنید تا ببینید اجراها بیشتر متکی بر تلفظ انگلیسی گونه و شیک کلمات و تکرار بدیهی دیالوگ های میهمانان است.رضا رشیدپور وقتی با هم جناحی های سیاسی اش مصاحبه می کند آنقدر ذوق زده و محتاط می شود که یادش می رود حتی اندکی میهمان را به چالش بکشاند و اینقدر ساده اولین وظیفه ی مجری را که بی طرفی و داوری نداشتن است ،زیرپا می گذارد.و اینگونه است که مفسد اقتصادی را قهرمان نظریه پرداز اقتصاد جهانی جلوه می دهد!

پرواضح است اگر رضا،حرفه ی اجرا را رها کند و دنباله ی همان فعالیت های عمرانی اش را بگیرد و در کنارش اندک فعالیت سیاسی اش را(البته شفاف) ادامه دهد موفق تر خواهد بود

میم شین