دوره زمونه ی بدی شده

.

.

.

.

.

.

.

.

.

آدمها هم تقلبی شدن!میم شین