به نظرم بعضی ها زنده زنده دارن می گندن!


یه روزی یا جنگ می بردشون یا مرگ طبیعی تو تنهایی..